Aktualności


PROGRAM ERASMUS PLUS PRAKTYKA 2014/2015


INFORMACJA NA TEMAT III REKRUTACJI

W nawiązaniu do Państwa pytań dotyczących podziału miejsc stypendialnych dla poszczególnych uczelni, przedłużonego terminu rekrutacji na AGH oraz liczby podań i dostępnych do podziału środków, pragniemy poinformować, że:
1. W roku akademickim 2014/2015 w ramach projektu realizowanego w konsorcjum CIRS - AGH - UJ przewidzianych zostało przyznanie 100 stypendiów Erasmus+ Praktyka. Założono średnią wartość stypendium indywidualnego w wysokości 1500 EUR. Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od czasu trwania wyjazdu oraz kraju docelowego.
2. Liczba przyznanych stypendiów została podzielona w stosunku 70% - UJ, 30% AGH. W praktyce oznacza to, że rekrutacje dla każdej z uczelni prowadzone są niezależnie od siebie. Każda uczelnia ma wstępnie ustaloną własną pulę środków na stypendia.
3. Do tej pory w wyniku I i II rekrutacji zostało przyznanych 34 stypendiów dla studentów UJ. Natomiast z przyczyn formalnych studenci AGH nie zostali objęci I i II rekrutacją.
4. Uwzględniając założoną proporcję do rozdysponowania dla studentów UJ pozostało 36 stypendiów oraz 30 dla AGH. Ostateczna liczba stypendiów uzależniona jest od czasu trwania praktyki oraz kraju wyjazdu (zgodnie z Zasadami Organizacji Programu Erasmus+). W związku z czym liczba dostępnych stypendiów zostanie dostosowana do dostępnego budżetu projektu.
5. W terminie III rekrutacji (do 13.03.2015) wpłynęło:
- 112 podań od studentów UJ
- 10 podań od studentów AGH
6. W związku z tym, że podczas dotychczasowych rekrutacji na AGH przyznany limit nie został osiągnięty, termin III tury rekrutacji dla studentów AGH został wydłużony do 27.03.2015 r.
7. Z uwagi na to, że na UJ złożonych zostało więcej podań niż dostępnych środków, termin rekrutacji na UJ zakończył się zgodnie z Regulaminem dnia 13.03.2015.
8. W związku z tym, iż zależy nam, aby wszelkie otrzymane z FRSE środki na stypendia Erasmus+ praktyka dla studentów zostały rozdysponowane, w terminie do 07.04.2015, po sprawdzeniu liczby podań na AGH, Zarząd podejmie decyzję odnośnie ewentualnej redystrybucji środków zaplanowanych na wyjazdy studentów tej uczelni na wyjazdy dla studentów UJ. Oznacza to, że jeżeli okaże się, że w przedłużonej III turze rekrutacji na AGH wybranych zostanie mniej niż 30 osób pozostałe środki zostaną przeznaczone na dodatkowe stypendia dla studentów UJ.
9. Do 13.04.2015 r. podane zostaną ostateczne wyniki dla obu uczelni. Wszystkie osoby zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu bądź braku zakwalifikowania na wyjazd.
10. Do 27.03.2015 r. zostanie zakończona ocena formalna wniosków złożonych przez studentów UJ i o ewentualnych brakach lub potrzebie uzupełnienia dokumentacji zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową. Uzupełnieniu będą podlegać tylko wskazane przez komisję rekrutacyjną dokumenty - nie będzie możliwości składania Listów Intencyjnych otrzymanych po zakończeniu rekrutacji.

CIRS we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Górniczo-Hutniczą organizuje zagraniczne praktyki zawodowe dla studentów finansowane przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami organizacji praktyk w roku akademickim 2014/2015.

+ więcej informacji o praktykach Erasmus Plus
PL: Aktualności Informacje o nas Działania Projekty Kontakt designed by Blackthorn ©2005